Vastenburg. Alles in één keer schoon.

VGM beleidsverklaring

Veiligheid, Gezondheid en Milieu

Door middel van de VGM Beleidsverklaring geeft Schoonmaakbedrijf Vastenburg haar visie ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Alle medewerkers van Schoonmaakbedrijf Vastenburg zijn van dit beleid op de hoogte. Hieronder vindt u ons Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) beleid. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. 

Beleid
 

Het Veiligheids-, Gezondheids- en Milieu (VGM-) beleid van Vastenburg is erop gericht te komen tot een optimaal werkklimaat. Dit kan mede door het zo goed mogelijk waarborgen van de veiligheid, gezondheid en het welzijn van haar medewerkers en de zorg voor het milieu tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Dit aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in ons bedrijf voorkomende gevaren en met in acht name van wetten en normen, terwijl ook de stand der techniek, gezondheids- of milieukunde aanleiding kan zijn om ons VGM-beleid aan te scherpen. Verliezen door ongevallen en milieu-incidenten kunnen worden beheerst door goed management én een actieve betrokkenheid van allen, dus leidinggevenden en overige werknemers tezamen.

Uitgangspunt hierbij is hoge prioriteit geven aan het voorkomen van persoonlijk letsel, alsmede materiële schade en milieuschade. Ook de zorg voor derden zal daarin worden betrokken.

Wij willen dit bereiken middels het opstellen van de volgende doelstellingen:

  • Het minimaal voldoen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van VGM
  • Het toekennen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan medewerkers op zijn of haar VGM-taakgebied
  • Het werken aan een zodanige opleiding en motivatie dat alle medewerkers het VGM-beleid ondersteunen en dragen
  • Het verzuimcijfer te stabiliseren en te verlagen
  • Ongevalfrequentie (IF) van 0
  • Het aanbieden van aangepast werk aan medewerkers na een ongeval, wanneer dit mogelijk is en het herstelproces niet nadelig wordt beïnvloed
  • Het nastreven van een open communicatie met medewerkers, klanten en overheden op het gebied van VGM
  • Gebruik en inzet van de meest efficiënte materialen en middelen, alsmede het voortdurend volgen van marktontwikkelingen op het gebied van VGM

Op deze wijze zal worden gestreefd naar een continue verbetering van de veiligheid, gezondheid en de zorg voor het milieu. Deze drie onderwerpen zullen regelmatig onderwerp van gesprek zijn binnen de bestaande vormen van overleg. Deze beleidsverklaring wordt tenminste eenmaal per drie jaar aangepast of wanneer de bedrijfsvoering, normering en wetgeving daartoe aanleiding geven.

schoonmaken vloerreiniging glasbewassing reinigen zonnepanelen hogedrukreiniging

Neem contact op

Wenst u meer informatie over onze diensten of wilt u dat wij contact met u opnemen?